Zoo2 Menu Filter Test strings.dtd

page.title Menu Filter
Mënū Fĭltėr
windowtype.list.label Select a window:
Sēlęct à wîndöw:
windowtype.list.browser Browser Window
Bròwsěr Wīndōw
windowtype.list.mail Mail Window
Måìl Wìndöw
windowtype.list.composer Composer Window
Cőmpősěr Wīndõw
menuid.list.label Select a menu to filter:
Sĕlęct â mĕnù tő fĭltěr:
menuid.list.contentContext.label Main Context Menu
Mąîn Còntèxt Mënū
menuid.list.tabContext.label Tab Context Menu
Tãb Còntëxt Měnù
menuid.list.placesContext.label Bookmarks Context Menu
Bóōkmārks Cõntēxt Mènų
menuid.list.folderPaneContext.label Folder Pane Context Menu
Fôldėr Pãnē Cōntêxt Mĕnù
menuid.list.file.label File Menu
Fílě Męnù
menuid.list.edit.label Edit Menu
Edĩt Mĕnů
menuid.list.view.label View Menu
Vĭěw Mēnú
menuid.list.go.label Go Menu
Gó Měnų
menuid.list.history.label History Menu
Hïstøry Męnū
menuid.list.message.label Message Menu
Mëssãgę Mênů
menuid.list.bookmarks.label Bookmarks Menu
Bøőkmąrks Mĕnŭ
menuid.list.lightning.label Events and Tasks Menu
Evênts ànd Tăsks Mënű
menuid.list.insert.label Insert Menu
Insērt Mēnú
menuid.list.format.label Format Menu
Fõrmąt Męnű
menuid.list.table.label Table Menu
Tåblē Ménů
menuid.list.tools.label Tools Menu
Töôls Měnů
menuid.list.window.label Window Menu
Wĭndöw Mėnů
menuid.list.help.label Help Menu
Hēlp Mênû
menuid.list.historyPanel.label Toolbar/Panel History Menu
Tóòlbår/Pănęl Hıstøry Mënû
menuid.list.bookmarksToolbarPanel.label Toolbar Bookmarks Menu
Tōölbàr Bőőkmărks Mĕnù
menuid.list.bookmarksPanel.label Panel Bookmarks Menu
Pānël Bôókmårks Měnų
menuid.list.developer.label Developer Tools Menu
Dévēlőpër Tōøls Mĕnū
search.label Search this menu:
show.button.label Show Selected
Shōw Sėlēctĕd
hide.button.label Hide Selected
Hídĕ Sélëctèd
donate.label.text Menu Filter is only possible because people like you donate.
Mënų Fıltėr ìs őnly pøssĩblē bęcãūsĕ pêöplë lîkė yôű dõnàté.
donate.button.label Donate Today!
Dōnātė Tödāy!

† String that has been changed.